Het Dijkplateau

principe dijkplateau

Het Dijkplateau, het deltalandschap als schakel tussen de stad en de rivier

2010 Regio Rijnmond  tweede prijs StedenbouwNU 2012

 

Het klimaat wordt ruiger. Het ophogen van de primaire waterkering is één van de mogelijkheden om onze delta klimaatbestendig te houden vindt de Deltacommissie. Wat gebeurd er als deze bestaande dijken in de regio Rijnmond met één meter worden opgehoogd? Het gevolg is dat de stad achter een schutting verdwijnt en dat daarmee de definitief de relatie tussen stad en rivier verdwijnt. Dit vraagt om een visie op de traditionele dijk in deze regio. In dit onderzoek wordt de primaire waterkering niet meer gezien als autonoom civieltechnisch onderwerp, maar vormt het uitgangspunt voor de stedenbouwkundige opgaven van watersteden.

Het enkel ophogen van de bestaande primaire dijk wordt los gelaten. Het credo is ´Van monotone dijk naar Dijkplateau als grondplan voor een gevarieerd deltalandschap’. Het doel is een robuust, aaneengesloten stedelijk deltalandschap te realiseren dat zich uitstrekt van Rotterdam tot aan Hoek van Holland. Dit landschap fungeert als brede, veilige Deltadijk. Deze schakelt  de stad aan de rivier door  continue routes  langs de rivier, op de rivier en naar de rivier. Het Dijkplateau bestaat uit een differentiatie aan hoogtes, ook wel treden genoemd. Door deze differentiatie  is een variatie ontstaan in landschapstypen en inrichtingsmogelijkheden. Sommige treden worden verlaagd om zo meer ruimte te krijgen voor de rivieren in tijden van hoge waterstanden. Om de veiligheid te waarborgen verbindt een doorgaande hoogtelijn van 6.20  + NAP met variabele breedtes de reeks van treden met elkaar tot één landschap. De hoogteverschillen van de treden resulteren in een openbare ruimte bestaande uit bossen, uiterwaarden, parken, stenige kades en flauwe oevers. Aan dit landschappelijke raamwerk worden nieuwe stedelijke milieus toegevoegd met een veelheid aan bebouwingstypes, dichtheden en programma’s, gerelateerd aan de rivier én de stad. De gebieden worden  onderling verbonden door routes op verschillende schaalniveaus, zoals lokale en regionale wandel- en fietsroutes. Autorijden over het Dijkplateau wordt een attractie waarin panorama’s over het rivierwater, de oevers, de steden en de nieuwe woonomgevingen elkaar afwisselen. De oude veenstromen en vaarten binnen het plateau vormen een waternetwerk dat de steden met de Maas verbindt. Op essentiële kruispunten bevinden zich sluizen, bruggen en jachthavens. Deze locaties spelen een hoofdrol binnen het Dijkplateau en vormen de spil van het recreatienetwerk.

Met dit ontwerp kan worden geconcludeerd dat het koppelen van stedenbouw, landschaparchitectuur en de veiligheid een interessant en nieuw Deltalandschap oplevert voor de regio Rijnmond. Een Dijkplateau die een naadloze overgang vormt tussen de steden en de rivier.

 

info

Afstudeerproject Rotterdamdse  Academie van Bouwkunst stedenbouw 

Download de StedenbouwNU / Archiprix panelen

www.stedenbouw.nl

commissieleden

Han Meyer, TU Delft

Han van den Born, KCAP

Dennis Moet GIDZ

Jeroen de Willigen (De Zwart Hond en RAvB)

publicaties en expositie

StedenbouwNu, 2012 

Blauwe kamer, Han Meyer en Anne Loes Nillesen/ februari 2011

Nominatie en exposite Archiprix 2010

Huig / januari 2011

De Kracht van het ontwerp in het deltaprogramma, Ytje Feddes Rijksadviseur van het landschap / januari 2011

Blauwe kamer / augustus 2010